post

درخواست صدور بیمه نامه آتش سوزی و زلزله منازل مسکونی

post

درمان تکمیلی

بیمه نامه درمان گروهی

بیمه نامه درمان گروهی از انجا که از اسمش مشخص است به صورت گروهی صادر می گردد.و هدف آن پوشش خدمات درمانی و تکمیل بیمه پایه شما(تامین اجتماعی،ایرانیان،سلامت)می باشد و پرداخت هزینه درمانی بیمه شدگان را در مراکز درمانی خصوصی تمام کشور پوشش میدهد.

گروه های که امکان ارائه خدمات طبق آیین نامه ۷۴ بیمه مرکزی مجاز می باشد اعبارت است از:

کارکنان و بازشستگان شرکت ها و سازمان ،ارگان ها

ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروه‌ها (از قبیل اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها) ‌به این شرط مجاز است که با هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه موضوع این بیمه‌نامه تشکیل شده ‌باشند.

پرداخت هزینه های درمانی به دو صورت انجام می پذیرد:

۱- غیر مستقیم: در روش یاد شده هزینه ها در مراکز طرف قرارداد بیمه گر با توجه به مفاد قرارداد به صورت آنلاین و کسر از صورت حساب بیمه شده صورت می پذیرد.

۲-مستقیم: در این روش هزینه ها توسط بیمه شده پرداخت و مدارم مورد نیاز به نماینده بیمه گر ارجاع مشود و ضرف مدت حداکثر ۱۵ روز کاری پرداخت میگردد.

نمایندگی آزادیان کد ۴۸۶۰  آمادگی ارائه خدمات به تمامی شرکت ها سازمانها و اصناف سراسر کشور را دارا میباشد.

جهت اطلاع از شرایط متنوع بیمه درمان گروهی می توانید فرم ذیل را پر نمایید تا در کوتاهترین زمان هکاران ما با شما تماس حاصل نماییند.

 

فرم تماس و مشاوره 

post

بيمه مسئوليت مديران مراكز آموزشی

اين بيمه نامه به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني احتمالي براي افراد در مراكز آموزشي صادر مي‌شود.مسئوليت افرادي كه در مراكز آموزشي مشغول به كار يا تحصيل هستند، بر عهده مديران اين مراكز مي‌باشد. از اين رو در صورتي كه براي يكي از افراد در زمان حضور در مركز آموزشي اتفاقي رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مديران مراكز مي‌باشد.

مخاطبین بیمه نامه:

كليه مديران مراكز آموزشي در قبال استفاده‌كنندگان از خدمات مراكز آموزشي به اين بيمه نامه نياز دارند.

خسارات تحت پوشش:

با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:

 • فوت
 • نقص عضو
 • هزينه پزشكي

 

post

بيمه مسوليت حرفه اي مهندسين

بر اساس بيمه نامه مسئوليت حرفه اي مهندسين‌، مسئوليت حرفه‌اي اشخاص ياد شده در رابطه با طراحي، محاسبه و نظارت ساختماني مطابق قوانين بيمه ‌و مسئوليت، قانون نظام مهندسي ساختمان و قانون شهرداري و آئين‌نامه‌‌هاي اجرايي مربوطه در برابر مالكين ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (شامل همسايگان، عابرين و …) و كاركنان اجرايي پروژه ساختماني تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد. تعهدات بيمه‌اي براي خسارت بدني تا مبلغ ديه قانوني براي هر نفر و براي خسارت مالي مطابق تقاضاي مهندس طراح، محاسب و ناظر خواهد بود.
مخاطبین بیمه نامه:
كليه مهندسين طراح، محاسب و ناظر ساختمان كه در عضويت سازمان‌هاي نظام مهندسي استان‌ها، داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي و شماره امضاء شهرسازي از شهرداري مي‌باشند به اين بيمه نامه نياز دارند.
خسارات تحت پوشش:
با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:
فوت
نقص عضو
هزينه هاي پزشكي
مالی

post

بيمه مسئوليت مدني نگهداري آسانسور

اين بيمه نامه،غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو سرنشينان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ مي‌نمايد. همچنين بيمه مسئوليت مدني نگهداري آسانسور خساراتي همچون فوت،نقص عضو و هزينه هاي پزشكي را تحت پوشش قرار ميدهد. كليه ماكلين آسانسورها در ساختمان هاي تجاري و مسكوني به اين بيمه نامه نياز دارند.

مخاطبین بیمه نامه:

كليه ماكلين آسانسورها در ساختمان هاي تجاري و مسكوني به اين بيمه نامه نياز دارند.

خسارات تحت پوشش:

با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:

 • فوت

 • نقص عضو

 • هزينه هاي پزشكي

post

بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان

به منظور تأمين بيمه ‌اي جامعه پزشكي كشور، بيمه نامه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان از سال ۱۳۶۵ و براي نخستين بار توسط شركت سهامي بيمه ايران ارائه گرديده است. اين بيمه، مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان را در قبال بيماراني كه به علت خطا، غفلت و يا كوتاهي پزشكان و پيراپزشكان در انجام امور پزشكي دچار صدمه جسماني، رواني يا فوت شوند تحت پوشش قرار مي دهد. بر اساس قانون بيمه، حق بيمه اين بيمه نامه با توجه به نوع شغل و ضريب بروز صدمه تعيين مي شود كه در صورت عدم بروز خسارت تخفيفات قابل توجهي در تجديد بيمه نامه در اختيار وي قرار مي گيرد.

مخاطبین بیمه نامه:

كليه پزشكان و پيراپزشكان در قبال خطرات احتمالي پيش آمده براي بيمارانشان به اين بيمه نامه نياز دارند.

خسارات تحت پوشش:

با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:

post

مسوليت حرفه اي وكلاي دادگستري

اين بيمه‌نامه به منظور پوشش مسئوليت خسارات ناشي از مسئوليت وكلاي دادگستري در قبال اشخاص ثالث صادر مي‌شود. همچنين كليه وكلاي دادگستري در قبال افراد ثالث به اين بيمه نامه نياز دارند.. با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه مسئوليت حرفه اي وكلاي دادگستري خطراتي همچون خسارت مالي تحت پوشش قرار ميگيرد.

خسارات تحت پوشش:

با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:

post

مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان

اين بيمه نامه مسئوليت مدني بيمه گزار را در مقابل كاركنان تحت پوشش بيمه قرار مي دهد. بدين معني كه چنانچه در جريان انجام كار در محل كار، در اثر حادثه خسارت بدني به كاركنان شاغل بيمه گزار وارد آيد و مسئوليت بيمه گزار در اين ارتباط براي بيمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني، شامل پرداخت هزينه هاي پزشكي و غرامت نقص عضو و فوت كاركنان مي باشد.

مخاطبین بیمه نامه:

كليه كارفرمايان مشمول قانون كار و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي،از جمله شركتها، سازمانها، ‌كارخانجات و كارگاه‌هايي كه در امور توليد، تعميرات و خدمات فعال هستند و همچنين مجريان پروژه‌هاي عمراني و ساخت‌وسازهاي بناهاي مسكوني و تجاري كه در مقابل كاركنان خود براي خسارات بدني ناشي از سهل‌انگاري و قصور در نظارت و استفاده از وسايل بي‌حفاظ و معيوب در حين كار و ضعف اقدامات ايمني مسئول هستند به اين بيمه نياز دارند.

خسارات تحت پوشش:

با توجه به شرايط مندرج در بيمه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:

 • چنانچه در جريان انجام كار در محل كار، در اثر حادثه خسارت بدني به كاركنان شاغل بيمه گزار وارد آيد و مسئوليت بيمه گزار در اين ارتباط توسط بيمه‌گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني، شامل پرداخت هزينه‌هاي پزشكي و غرامت نقص عضو و فوت كاركنان مي‌باشد.
 • خسارات بدني ناشي از سهل‌انگاري و قصور در نظارت و استفاده از وسايل بي‌حفاظ و معيوب در حين كار و ضعف اقدامات ايمني
 • پيمانكاران ساختماني مي توانند مسئوليت خود را در مقابل خسارت هاي جاني وارده به كارگران مشاغل در محل كار تحت پوشش قرار دهند
 • خسارت هاي جاني وارد به كارگران فعال واحدهاي توليدي و صنعتي تحت پوشش قرار مي دهد. به اين شكل كه در صورت بروز حادثه منجر به فوت يا جرح شركت بيمه هزينه هاي مالي خسارت وارده را جبران مي كند
 • پوشش بيمه‌اي منحصر به آن موارد از حوادثي است كه ناشي از اجراي كار در محل مورد بيمه اتفاق افتاده باشد
 • پوشش هاي اصلي (اجباري)

  • فوت
  • نقص عضو
 • پوشش هاي فرعي (كلوزهاي اختياري)

  • ماموريت‌هاي خارج از كارگاه
  • اماكن وابسته به كارگاه
  • حوادث نقليه موتوري به طور كامل
  • مسئوليت پيمانكاران فرعي
  • مسئوليت مهندسين ناظر يا مشاور
  • پرداخت خسارت بدون راي دادگاه
  • پرداخت خسارت پزشكي بدون اعمال تعرفه
  • مطالبات سازمان تامين اجتماعي براي هر كارگر
  • شخص كارفرما. پيمانكار و …
  • خسارت جاني اشخاص ثالث
  • مابه‌التفاوت افزايش ديه هر سال علاوه بر ميزان تعهدات خريداري شده در بيمه‌نامه حداكثر تا ۱ سال
  • مابه‌التفاوت افزايش ديه هر سال علاوه بر ميزان تعهدات خريداري شده در بيمه‌نامه حداكثر تا ۲ سال
  • مابه‌التفاوت افزايش ديه هر سال علاوه بر ميزان تعهدات خريداري شده در بيمه‌نامه حداكثر تا ۳ سال
  • پرداخت غرامت روزانه كارگران
  • صدمات جسمي كاركنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعاليت بيمه‌شده
post

بیمه بدنه

در بيمه هاي بدنه، بيمه گزار در مقابل پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه در صورت آسيب ديدن اتومبيل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغي را به عنوان خسارت دريافت خواهد كرد به طور كلي اتومبيل هايي كه جهت پوشش بيمه بدنه معرفي ميگردند در ابتداي امر بايستي قابليت پوشش بيمه بدنه را دارا باشند.كليه مالكان اتومبيل ها و يا اشخاصي كه در قبال اتومبيل مسئوليت دارند و اتومبيل از سوي مالك به آنها تحويل داده شده است به اين بيمه نامه نياز دارند.
اين بيمه نامه اتومبيل شمارا در مقابل خطراتي همچون آتش سوزي،سرقت كلي،خساراتي كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه به آن وارد شود و … تحت پوشش قرار ميدهد.

استعلام نرخ بیمه نامه بدنه

post

شخص ثالث

كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها بهاشخاص ثالث وارد مي‌شود ، نزد يكي از شـركتهاي بيـمه كه مجـوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند. كليه زيانديدگان ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني (اعم از زيان جاني و مالي) خواه اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي(شركتها) باشند شخص ثالث ناميده مي شوند. و خسارتهاي مالي وارده به كليه اموال منقول و غير منقول متعلق(تحت مالكيت)اشخاص ثالث جبران ميگردد. هر زيانديده اي كه آسيب ببيند چه جاني و چه مالي شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه كه به عنوان سرنشين محسوب مي گردد.