توصیه های ایمنی هنگام وقوع آتش سوزی

هنگام وقوع آتش سوزی چه باید كرد؟

سازمان آتش نشانی(۱۲۵) و اورژانس(۱۱۵) را مطلع نمائید.
به محض مشاهده آتش سوزی خونسردی خود را حفظ و طبق فرا گرفته های خود با وسایل موجود آتش را در نطفه خفه كنید. درصورتیكه آتش سوزی از از كنترل شما خارج است و قادر به خاموش كردن آن نیستید اقدامات ذیل را انجام دهید.
خونسرد باشید و قهرمان بازی در نیاورید و به یاد داشته باشید سلامت شما مهمترین اصل می باشد.
دیگران را جهت كمك مطلع نمائید.
كنتور برق را قطع نمائید(بعد از خارج شدن سرویس دهی آسانسور یا دستگاههای مشابه) 
مصدومین را از محل حریق خارج نمائید.
دربها و پنجره های محلی كه آتش سوزی شروع شده، فورأ ببندید تا مانع سرایت دود و حرارت به اتاق های مجاور شود.
راههای منتهی به محل آتش سوزی را از وسایل زیادی كه مانع حركت هستند خالی نمائید.
نوع آتش را مشخص كنید و با كپسول و وسایل آتش نشانی همان آتش مانع توسعه و سرایت آتش به نقاط دیگر شوید.
به هیچ عنوان از آب برای خاموش كردن اتصالات برقی استفاده ننمائید.
در هنگام مبارزه با آتش حفاظت فردی را رعایت نمائید.

منبع:سازمان آتش نشانی